REGULAMIN KOCIEWSKIEJ AKADEMII DZIECI


REGULAMIN KOCIEWSKIEJ AKADEMII DZIECI
ROK AKADEMICKI 2012/2013

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w edukacyjnym projekcie pod nazwą Kociewska Akademia Dzieci, zwanym dalej KAD-em.
 2. Adresatami KAD-u są dzieci w wieku 6-12 lat oraz ich rodzice/opiekunowie/nauczyciele.
 3. Celem KAD-u jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci w wieku 6– 12 lat.
 4. W ramach KAD-u założono realizację 8 zjazdów składających się z 2 wykładów na uczelni lub ośrodków, które biorą udział w projekcie. Wykłady prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat, zaproszeni gimnazjaliści oraz dorośli naukowcy.
 5. Organizatorem KAD-u jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim oraz Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci siedzibą w Gdańsku-Oliwie, ul. Subisława 10, zwane dalej Organizatorem.

§ 2

 1. Wykłady będą się odbywały na terenie uczelni oraz ośrodków, które biorą udział w projekcie.
 2. Organizator przed każdym kolejnym spotkaniem poinformuje uczestników KAD-u o datach oraz prowadzących zajęcia umieszczając informację na stronie internetowej akademiadzieci.edu.pl. w zakładce Kociewska Akademia Dzieci

§ 3

 1. Każdy zjazd będzie trwał maksymalnie 95 minut.
 2. Wykłady będą się odbywały 1 w miesiącu w okresie od października 2012 do maja 2013 roku.

II. Warunki uczestnictwa

§ 4

 1. Rekrutacja na zajęcia KAD-u odbywa się od momentu opublikowania informacji o naborze na stronie internetowej KAD-u do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Rekrutacja na zajęcia KAD-u prowadzona jest wyłącznie drogą mailową. W celu zgłoszenia uczestnictwa rodzic/opiekun dziecka musi zapoznać się z regulaminem oraz przesłać imię, nazwisko, szkołę i klasę dziecka (lub dzieci). Organizatorzy KAD-u będą się kontaktować z uczestnikami wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Podstawowymi kryteriami rekrutacji są wiek dziecka. Dolna granica wiekowa to 6, a górna 12 lat.
 4. O przyjęciu do KAD-u decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu będzie także przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.
 6. Dzieci, które nie zostały przyjęte do KAD-u z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć któregoś z uczestników KAD-u jego miejsce będzie proponowane kolejnym dzieciom z listy rezerwowej wg numeru rejestracyjnego.

III. Zasady uczestnictwa

§ 5

 1. Każdy nowy uczestnik KAD-u otrzymuje indeks Polskiej Akademii Dzieci.
 2. Uczestnik KAD-u zobowiązany jest do posiadania indeksu na każdych zajęciach.
 3. W przypadku zgubienia indeksu lub identyfikatora należy poinformować organizatora i przesłać podanie o wydanie duplikatu.
 4. Obecność uczestnika KAD-u na zajęciach jest potwierdzana w indeksie.
 5. Uczestnik KAD-u, który będzie uczestniczył w minimum 6 zjazdach otrzyma na zakończenie projektu dyplom.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach. O fakcie tym rodzice/opiekunowie powinni natychmiast poinformować organizatora drogą elektroniczną.

IV. Prawa i obowiązki uczestników KAD-u i ich rodziców/opiekunów

§ 6

 1. Każdy uczestnik KAD-u jest zobowiązany do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej KAD-u, w tym z harmonogramem zajęć.
 2. Każdy uczestnik KAD-u zobowiązany jest do przybycia najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Każdy uczestnik KAD-u jest zobowiązany słuchać poleceń wykładowcy oraz opiekunów grup.
 4. Każdy uczestnik KAD-u ma prawo do bezpłatnego wzięcia udziału w wykładach.
 5. Każdy uczestnik KAD-u ma prawo do zgłaszania swoich uwag dotyczących realizacji projektu.
 6. Uczestnik KAD-u zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 7

 1. Każdy rodzic/opiekun uczestnika KAD-u jest zobowiązany do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej KAD-u, w tym z harmonogramem zajęć.
 2. Każdy rodzic/opiekun uczestnika KAD-u zobowiązany jest do opieki nad dzieckiem podczas trwania zajęć.
 3. Każdy rodzic/opiekun uczestnika KAD-u odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania zajęć, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia sali zajęciowej.

V. Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Uczestnicy KAD-u i ich rodzice/opiekunowie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o przetwarzaniu danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji KAD-u.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w KAD-zie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika KAD-u oraz jego rodzica/opiekuna w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej KAD-u, np. nagrania z zajęć, zdjęcia.
 3. Uczestnicy KAD-u oraz ich rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją KAD-u zgodnie z art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu KAD-u.
 5. O wszelkich zmianach uczestnicy KAD-u informowani będą za pośrednictwem strony internetowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz